IAS 1 - Trình bày báo cáo tài chính

Ảnh hưởng chung:

IAS 1 yêu cầu trình bày báo cáo thu nhập toàn diện thành hai phần: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P/L) và Báo cáo thu nhập toàn diện khác (OCI). Song song với việc ghi nhận Báo cáo thu nhập toàn diện khác (OCI), IAS 1 cũng yêu cầu trình bày một khoản mục Vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán, được gọi là chỉ tiêu “Thành phần khác của Vốn chủ sở hữu (Other Components of Equity)”.

Theo yêu cầu của IAS 1 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thể hiện tất cả thu nhập và tổn thất của đơn vị trong kỳ, ngoại trừ các trường hợp thu nhập hoặc chi phí phát sinh từ việc thay đổi giá trị còn lại của tài sản hoặc nợ phải trả được ghi nhận vào trong “Báo cáo thu nhập toàn diện khác” và chỉ tiêu “Thành phần khác của Vốn chủ sở hữu” trên Bảng cân đối kế toán. Các chỉ tiêu “Thành phần khác của Vốn chủ sở hữu” sẽ được chuyển sang Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán tiếp theo khi chúng đáp ứng điều kiện được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Do đó, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại theo chuẩn mực VAS sẽ thay đổi, một số khoản lãi/ lỗ sẽ được loại trừ và chuyển sang báo cáo thu nhập toàn diện khác (OCI).

Báo cáo OCI trình bày hai loại giao dịch cụ thể:
Giao dịch được trình bày trong báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm chênh lệch tỷ giá, thay đổi giá trị hợp lý (ngoại trừ đánh giá lại tài sản cố định), phòng ngừa rủi ro dòng tiền.
Giao dịch không được trình bày trong báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Đánh giá lại tài sản cố định, Lãi hoặc lỗ từ các tài sản tài chính…

Nội dung

IFRS

VAS

IAS 1 và VAS 21 – TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thành phần của Báo cáo Tài chính

Yêu cầu bắt buộc tối thiểu:

a) Bảng cân đối kế toán

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P/L) và thu nhập toàn diện khác trong kỳ (tách hoặc kết hợp)

c) Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu trong kỳ

d) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kỳ

e) Thuyết minh, bao gồm một bản tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và thông tin giải thích khác

f) Thông tin so sánh với giai đoạn trước

g) Bảng cân đối kế toán tại ngày bắt đầu của kỳ so sánh gần nhất (khi áp dụng thay đổi/hồi tố trong chính sách kế toán, phân bổ lại, phân loại lại các khoản mục) 

Yêu cầu bắt buộc tối thiểu:

a) Bảng cân đối kế toán

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P/L)

c) Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu trong kỳ như được trình bày trong thuyết minh

d) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kỳ

e) Thuyết minh báo cáo tài chính

Phân loại giữa ngắn hạn và dài hạn

Báo cáo sẽ được trình bày tách biệt giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Hoặc các khoản mục trên báo cáo được trình bày dựa trên tính thanh khoản giảm dần nhằm cung cấp thông tin đáng tin cậy và phù hợp hơn. 

Báo cáo nên được trình bày tách biệt giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Khi báo cáo không thể phân loại, thì báo cáo sẽ được trình bày dựa trên tính thanh khoản giảm dần.

Mẫu biểu của Báo cáo Tài chính

Không yêu cầu.

Báo cáo Tài chính được trình bày trong các quy định và hướng dẫn cụ thể.

Báo cáo thu nhập/ Báo cáo thu nhập toàn diện

Có hai định dạng tùy chọn:

a) Chỉ lập một báo cáo thu nhập toàn diện

b) Tách biệt hai báo cáo gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P/L) và Báo cáo thu nhập toàn diện khác (OCI) 

Chỉ lập một Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Thuyết minh cổ tức

Trình bày trong thuyết minh hoặc trong báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.

Doanh nghiệp nên trình bày số cổ tức trên mỗi cổ phiếu, ngày công bố hoặc đề xuất chi trả. Thông tin này được trình bày trong thuyết minh BCTC. 

Thay đổi vốn chủ sở hữu

Đơn vị phải trình bày báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu bao gồm các thông tin sau:

(a) Tổng thu nhập toàn diện trong kỳ, trình bày riêng phần chia cho chủ sở hữu của công ty mẹ và phần chia cho cổ đông không kiểm soát;

(b) Đối với từng thành phần của vốn chủ sở hữu, ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố hoặc điều chỉnh hồi tố theo IAS 8; và

(c) đối với từng thành phần của vốn chủ sở hữu, đối chiếu giữa giá trị tại đầu kỳ và cuối kỳ, và thuyết minh riêng (tối thiểu) các thay đổi phát sinh từ:

(i) lãi hoặc lỗ;

(ii) thu nhập toàn diện khác; và

(iii) các giao dịch với các chủ sở hữu của đơn vị với tư cách là chủ sở hữu, trình bày rõ phần vốn góp của chủ sở hữu và phần phân chia cho các chủ sở hữu và thay đổi về tỷ lệ sở hữu trong các công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát;

Doanh nghiệp phải trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính những thông tin phản ánh sự thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu:

a) Lãi hoặc lỗ thuần của niên độ;

b) Yếu tố thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác và tổng số các yếu tố này;

c) Tác động luỹ kế của những thay đổi trong chính sách kế toán và những sửa chữa sai sót cơ bản được đề cập trong phần các phương pháp hạch toán quy định trong Chuẩn mực “Lãi, lỗ thuần trong kỳ, các sai sót cơ bản và các thay đổi trong chính sách kế toán”;

d) Các nghiệp vụ giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và việc phân phối cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu;

e) Số dư của khoản mục lãi, lỗ luỹ kế vào thời điểm đầu niên độ và cuối niên độ, và những biến động trong niên độ; và

f) Đối chiếu giữa giá trị ghi sổ của mỗi loại vốn góp, thặng dư vốn cổ phần, các khoản dự trữ vào đầu niên độ và cuối niên độ và trình bày riêng biệt từng sự biến động.

Quý Công ty có thể tham khảo mẫu Báo cáo Tài chính được lập theo IFRS tại: https://ifrs.vn/mau-bao-cao-ifrs/ để có cái nhìn tổng thể về các khoản mục trên BCTC và chuẩn bị các kiến thức phù hợp để áp dụng tại Doanh nghiệp.

Những công việc cần thực hiện?
Cần lập báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu tại ngày chuyển đổi báo cáo tài chính.
Hiểu bản chất và yêu cầu của Báo cáo thu nhập toàn diện khác, phân loại rõ ràng giữa “các khoản mục không được phân loại lại” và “các khoản mục sẽ được phân loại lại”.
Xác định các giao dịch thuộc Thu nhập toàn diện khác tại ngày chuyển đổi.
Ước tính tác động của việc áp dụng các thay đổi đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thu nhập toàn diện khác.
• Xác định sự khác biệt chính giữa các khoản mục ngắn hạn và dài hạn trên Bảng cân đối kế toán, tác động đến các chỉ số tài chính và điều kiện giao ước cho vay.

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS), vui lòng tìm hiểu chi tiết phía dưới