Hero Placeholder

Insert Header

Insert Summary
Medium Placeholder
Insert Image Caption

Insert Header

Insert Content
I.A. Kế Toán Trưởng / Tổng Hợp

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến kế toán Việt Nam, kế toán quản trị, quản trị tài chính doanh nghiệp, hệ thống thuế Việt Nam, luật hải quan, luật doanh nghiệp và luật thương mại.

I.A.SM.01  Công ty quy mô nhỏ - Phần 1      
I.A.SM.02  Công ty quy mô nhỏ - Phần 2       
I.A.MD.01  Công ty quy mô vừa - Phần 1       
I.A.MD.02  Công ty quy mô vừa - Phần 2       
I.A.LA.01  Công ty quy mô lớn - Phần 1       
I.A.LA.02  Công ty quy mô lớn - Phần 2       
I.B. Kế Toán Thanh Toán / Công Nợ

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam, công tác quản trị liên quan đến các hoạt động theo dõi, ghi nhận công nợ, thu chi tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng

 I.B.01 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1      
I.B.02 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 2       
I.B.03 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 3       
I.B.04 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 4       
I.C. Kế Toán Thuế
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến việc ghi nhận các khoản thuế, các quy định liên quan đến việc xác định, tính toán và kê khai các loại thuế thường gặp như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, v.v.   
I.C.01Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
   
I.C.02
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 2
    
I.C.03
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 3
    
I.C.04
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 4    
I.D. Kế Toán Doanh Thu

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam, công tác quản trị liên quan đến các hoạt động theo dõi, ghi nhận doanh thu.

I.D.01 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
     
I.D.02
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 2
      
I.D.03
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 3
      
I.D.04
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 4       
I.E. Kế Toán Kho và Giá Thành
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam, kế toán quản trị và công tác quản trị liên quan đến các hoạt động theo dõi, ghi nhận hàng tồn kho và tính giá thành hàng tồn kho.
I.E.01Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
   
I.E.02
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 2
    
I.E.03
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 3
    
I.E.04
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 4    
I.G. Kế Toán Tài Sản Cố Định

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam, kế toán quản trị và công tác quản trị liên quan đến các hoạt động theo dõi, ghi nhận hàng tồn kho và tính giá thành hàng tồn kho.

I.G.01 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
     
I.G.02
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 2
      
I.G.03
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 3
      
I.G.04
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 4       
I.H Kế Toán Quản Trị

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến việc tính giá thành hàng tồn kho, đo lường các hoạt động của doanh nghiệp, phân tích các chỉ số tài chính, lập ngân sách và dự báo, quản trị doanh thu, chi phí.

I.H.01 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
     
I.H.02
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 2
      
I.H.03
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 3
      
I.H.04
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 4       
I.I. Giám Đốc Tài Chính

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp, kế toán tài chính, kế toán quản trị và thuế Việt Nam, quản trị rủi ro, luật doanh nghiệp.

I.I.01 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
     
I.I.02
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 2
      
I.I.03
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 3
      
I.I.04
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 4       
I.J. Chuyên viên Tài Chính

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp, kế toán tài chính, kế toán quản trị và thuế Việt Nam, quản trị rủi ro, luật doanh nghiệp.

I.J.01 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
     
I.J.02
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 2
      
I.J.03
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 3
      
I.J.04
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 4       
I.K. Trợ Lý Kiểm Toán

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến luật kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

I.K.01 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
     
I.K.02
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 2
      
I.K.03
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 3
      
I.K.04
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 4       
I.L. Kiểm Toán Nội Bộ

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến chức năng của bộ phận kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

I.L.01 Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
     
I.L.02
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 2
      
I.L.03
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 3
      
I.L.04
Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 4       
Medium Placeholder
Insert Image Caption

Insert Header

Insert Content
II.A. Kế Toán Việt Nam

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến chuẩn mực kế toán Việt Nam, thông tư 200 và luật kế toán.

 II.A.BS.01  Trình Độ Cơ Bản - Phần 1      
 II.A.BS.02  Trình Độ Cơ Bản - Phần 2     
II.A.BS.03  Trình Độ Cơ Bản - Phần 3       
II.A.BS.04  Trình Độ Cơ Bản - Phần 4       
 II.A.BS.05  Trình Độ Cơ Bản - Phần 5     
 II.A.BS.06  Trình Độ Cơ Bản - Phần 6       
 
 II.A.BS.07  Trình Độ Cơ Bản - Phần 7      
 II.A.BS.08  Trình Độ Cơ Bản - Phần 8     
 II.A.BS.09  Trình Độ Cơ Bản - Phần 9       
 II.A.BS.10  Trình Độ Cơ Bản - Phần 10       
 II.A.BS.11  Trình Độ Cơ Bản - Phần 11     
 II.A.BS.12  Trình Độ Cơ Bản - Phần 12       
 II.A.BS.13  Trình Độ Cơ Bản - Phần 13      
 II.A.BS.14  Trình Độ Cơ Bản - Phần 14     
 II.A.BS.15  Trình Độ Cơ Bản - Phần 15       
 II.A.BS.16  Trình Độ Cơ Bản - Phần 16       
 II.A.BS.17  Trình Độ Cơ Bản - Phần 17     
 II.A.BS.18  Trình Độ Cơ Bản - Phần 18       
 II.A.BS.19  Trình Độ Cơ Bản - Phần 19      
 II.A.BS.20  Trình Độ Cơ Bản - Phần 20     
 II.A.BS.21  Trình Độ Cơ Bản - Phần 21       
 II.A.BS.22  Trình Độ Cơ Bản - Phần 22       
 II.A.BS.23  Trình Độ Cơ Bản - Phần 23     
 II.A.BS.24  Trình Độ Cơ Bản - Phần 24       
 
 II.A.BS.25  Trình Độ Cơ Bản - Phần 25      
 II.A.BS.26  Trình Độ Cơ Bản - Phần 26     
 II.A.BS.27  Trình Độ Cơ Bản - Phần 27       
 II.A.BS.28  Trình Độ Cơ Bản - Phần 28       
 II.A.BS.29  Trình Độ Cơ Bản - Phần 29     
 II.A.BS.30  Trình Độ Cơ Bản - Phần 30       
 
 II.A.IN.01  Trình Độ Trung Bình - Phần 1      
 II.A.IN.02  Trình Độ Trung Bình - Phần 2     
 II.A.IN.03  Trình Độ Trung Bình - Phần 3       
 II.A.IN.04  Trình Độ Trung Bình - Phần 4       
 II.A.IN.05  Trình Độ Trung Bình - Phần 5     
 II.A.IN.06  Trình Độ Trung Bình - Phần 6       
 
 II.A.IN.07  Trình Độ Trung Bình - Phần 7      
 II.A.IN.08  Trình Độ Trung Bình - Phần 8     
 II.A.IN.09  Trình Độ Trung Bình - Phần 9       
 II.A.IN.10  Trình Độ Trung Bình - Phần 10       
 II.A.IN.11  Trình Độ Trung Bình - Phần 11     
 II.A.IN.12  Trình Độ Trung Bình - Phần 12       
 
 II.A.IN.13  Trình Độ Trung Bình - Phần 13      
 II.A.IN.14  Trình Độ Trung Bình - Phần 14     
 II.A.IN.15  Trình Độ Trung Bình - Phần 15       
 II.A.IN.16  Trình Độ Trung Bình - Phần 16       
 II.A.IN.17  Trình Độ Trung Bình - Phần 17     
 II.A.IN.18  Trình Độ Trung Bình - Phần 18       
 II.A.IN.19  Trình Độ Trung Bình - Phần 19      
 II.A.IN.20  Trình Độ Trung Bình - Phần 20     
II.A.AD.01 Trình Độ Nâng Cao - Phần 2       
II.A.AD.01 Trình Độ Nâng Cao - Phần 2       
II.B. Hệ Thống Thuế Việt Nam

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, tham chiếu từ các luật, nghị định, thông tư hiện hành và các công văn hướng dẫn.

II.B.BS.01  Trình Độ Cơ Bản - Phần 1      
II.B.BS.02  Trình Độ Cơ Bản - Phần 2     
II.B.BS.03
 Trình Độ Cơ Bản - Phần 3       
II.B.BS.04  Trình Độ Cơ Bản - Phần 4       
II.B.BS.05   Trình Độ Cơ Bản - Phần 5     
 II.B.IN.01  Trình Độ Trung Bình - Phần 1       
 II.B.IN.02  Trình Độ Trung Bình - Phần 2      
 II.B.IN.03  Trình Độ Trung Bình - Phần 3     
 II.B.IN.04  Trình Độ Trung Bình - Phần 4       
 II.B.IN.05  Trình Độ Trung Bình - Phần 5       
 II.B.AD.01  Trình Độ Nâng Cao - Phần 1     
 II.B.AD.02  Trình Độ Nâng Cao - Phần 2       
II.C. Các Kiến Thức về Luật mà Người Phụ Trách Công Việc Kế Toán & Tài Chính Cần Biết

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thương mại, luật hải quan, pháp lệnh quản lý ngoại hối, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và luật công đoàn.

 II.C.BS.01  Trình Độ Cơ Bản - Phần 1      
 II.C.BS.02  Trình Độ Cơ Bản - Phần 2     
 II.C.BS.03  Trình Độ Cơ Bản - Phần 3       
 II.C.BS.04  Trình Độ Cơ Bản - Phần 4       
 II.C.BS.05  Trình Độ Cơ Bản - Phần 5     
 II.C.IN.01  Trình Độ Trung Bình - Phần 1       
 II.C.IN.02  Trình Độ Trung Bình - Phần 2      
 II.C.IN.03  Trình Độ Trung Bình - Phần 3     
 II.C.IN.04  Trình Độ Trung Bình - Phần 4       
 II.C.IN.05  Trình Độ Trung Bình - Phần 5       
 II.C.AD.01  Trình Độ Nâng Cao - Phần 1     
 II.C.AD.02  Trình Độ Nâng Cao - Phần 2       
II.D. Tài Chính Doanh Nghiệp

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến giá trị thời gian của tiền tệ, định giá cổ phiếu, trái phiếu, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối lợi nhuận và quản trị tài chính doanh nghiệp.

II.D.BS.01  Trình Độ Cơ Bản - Phần 1      
II.D.BS.02  Trình Độ Cơ Bản - Phần 2     
II.D.BS.03
 Trình Độ Cơ Bản - Phần 3       
II.D.IN.01
Trình Độ Trung Bình - Phần 1       
II.D.IN.02 Trình Độ Trung Bình - Phần 2
    
II.D.AD.01 Trình Độ Nâng Cao - Phần 1       
II.D.AD.02 Trình Độ Nâng Cao - Phần 2      
II.E. Quản Trị Doanh Nghiệp

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến các nguyên lý quản trị doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

II.E.BS.01 Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
    
II.E.BS.02
Trình Độ Cơ Bản - Phần 2
      
II.E.IN.01
Trình Độ Trung Bình - Phần 1
      
II.E.IN.02
Trình Độ Trung Bình - Phần 2
    
II.E.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
      
II.E.AD.02
Trình Độ Nâng Cao - Phần 2
     
II.F. Chiến Lược Kinh Doanh

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến việc xác định vị thế của doanh nghiệp, lựa chọn và thực hiện các chiến lược kinh doanh thông qua các quy trình kinh doanh, các thay đổi cấu trúc trong đó bao gồm con người, tài chính và công nghệ thông tin và việc quản trị dự án.

II.F.BS.01 Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
    
II.F.BS.02
Trình Độ Cơ Bản - Phần 2
      
II.F.IN.01
Trình Độ Trung Bình - Phần 1
      
II.F.IN.02
Trình Độ Trung Bình - Phần 2
    
II.F.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
      
II.F.AD.02
Trình Độ Nâng Cao - Phần 2
     
II.G. Quản Trị Hoạt Động

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến việc hoạch định chiến lược, hệ thống đo lường hoạt động áp dụng cho việc đánh giá và cải thiện hoạt động.

II.G.BS.01 Trình Độ Cơ Bản - Phần 2
    
II.G.BS.02
Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
      
II.G.IN.01
Trình Độ Trung Bình - Phần 1
      
II.G.IN.02
Trình Độ Trung Bình - Phần 2
    
II.G.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
      
II.G.AD.02
Trình Độ Nâng Cao - Phần 2
     
II.H. Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

II.H.BS.01 Trình Độ Cơ Bản - Phần 2
    
II.H.BS.02
Trình Độ Cở Bản - Phần 1
      
II.H.IN.01
Trình Độ Trung Bình - Phần 1
      
II.H.IN.02
Trình Độ Trung Bình - Phần 2
    
II.H.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
      
II.H.AD.02
Trình Độ Nâng Cao - Phần 2
     
II.I. Kiểm Toán Nội Bộ

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến chức năng của bộ phận kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

 II.I.BS.01  Trình Độ Cơ Bản - Phần 1      
 II.I.BS.02  Trình Độ Cơ Bản - Phần 2     
 II.I.IN.01  Trình Độ Trung Bình - Phần 1       
 II.I.IN.02  Trình Độ Trung Bình - Phần 2       
 II.I.AD.01  Trình Độ Nâng Cao - Phần 1     
 II.I.AD.02  Trình Độ Nâng Cao - Phần 2       
II.J. Kế Toán Quốc Tế

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).

 II.J.BS.01  Trình Độ Cơ Bản - Phần 1      
 II.J.BS.02  Trình Độ Cơ Bản - Phần 2     
 II.J.IN.01  Trình Độ Trung Bình - Phần 1       
 II.J.IN.02  Trình Độ Trung Bình - Phần 2       
 II.J.AD.01  Trình Độ Nâng Cao - Phần 1     
 II.J.AD.02  Trình Độ Nâng Cao - Phần 2       
II.K. Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán & Thuế và Tài Chính
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung xoay quanh các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh được áp dụng trong các ngành kế toán, thuế và tài chính.
 II.K.BS.01 Trình Độ Cơ Bản - Phần 1   
 II.K.BS.02 Trình Độ Cơ Bản - Phần 2   
 II.K.IN.01 Trình Độ Trung Bình - Phần 1    
 II.K.IN.02 Trình Độ Trung Bình - Phần 2    
II.L. Tiếng Anh Phổ Thông
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các kiến thức liên quan đến văn phạm, ngữ âm, từ vựng tiếng Anh được áp dụng trong giao tiếp sinh hoạt và công việc hằng ngày.
 II.L.BS.01Trình Độ Cơ Bản - Phần 1   
 II.L.BS.02Trình Độ Cơ Bản - Phần 2   
 II.L.BS.03Trình Độ Cơ Bản - Phần 3
    
 II.L.BS.04Trình Độ Cơ Bản - Phần 4    
II.L.BS.05Trình Độ Cơ Bản - Phần 5   
II.L.IN.01
Trình Độ Trung Bình - Phần 1    
II.L.IN.02 Trình Độ Trung Bình - Phần 2   
II.L.IN.03Trình Độ Trung Bình - Phần 3   
II.L.IN.04Trình Độ Trung Bình - Phần 4
    
II.L.IN.05Trình Độ Trung Bình - Phần 5
    
II.L.AD.01 Trình Độ Nâng Cao - Phần 1   
II.L.AD.01 Trình Độ Nâng Cao - Phần 2