bản tin tháng 10

Bản tin tháng Tháng 10 2018

2018/10/29
bản tin tháng 10

Xác định chi phí lãi vay được trừ theo. Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số

3790/TCT-DNL trả lời cho Công ty TNHH Crowe Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kế toán – kiểm toán) về vấn đề xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 (“Nghị định số 20”), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Tổng mức chi phí lãi vay của người nộp thuế được trừ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt lãi vay phát sinh với bên liên kết hay bên độc lập.
 • Đối với những vướng mắc phát sinh liên quan đến thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 20, hay trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao trong kỳ (EBITDA) nhỏ hơn hoặc bằng 0 v.v thì xác định chi phí lãi vay được trừ như thế nào thì đây là những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế. Do đó, Tổng cục thuế ghi nhận kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính Phủ xem xét giải quyết và có hướng dẫn chung để cộng đồng doanh nghiệp biết và thực hiện.Về thời gian chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Công ty thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sau 07 ngày làm việc tính từ ngày gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC.

 

Nguyên tắc xác định chi phí lãi vay được trừ đối với DN có giao dịch liên kết

Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 3966/CT-TTHT hướng dẫn hạch toán chi phí lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó,

 • Chi phí lãi vay được xác định là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).
 • Phần chi phí lãi vay đủ điều kiện được vốn hóa vào giá trị dự án đầu tư trong kỳ được trừ ra khỏi tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ khi xác định chi phí lãi vay được trừ để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.
 • Trường hợp Công ty có phát sinh khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn thì khi xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN  theo  hướng  dẫn  tại  Khoản  3  Điều  8  Nghị  định  số 20/2017/NĐ-CP, Công ty không được bù trừ khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay với phần chi trả lãi vay phát sinh trong kỳ.

 

Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật lao động về tiền lương

Ngày  13  tháng  9  năm  2018,  Chính  Phủ  ban  hành  Nghị  định  số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ  sung một số điều của. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương. Theo đó,

 • Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 8 Chương III Nghị định số 49/2013/NĐ-CP.
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

 

Hướng dẫn đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài

Ngày  15  tháng  10  năm  2018,  Chính  phủ  ban  hành  Nghị  định  số

143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, một số hướng dẫn quý khách hàng cần lưu ý như sau:

1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi:

 • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp; và

 • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

2. Mức đóng:

a. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

b. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

 • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
 • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 89 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.