So sánh Nghị định số 20/2017/NĐ-CP  và Thông tư 66/2010/TT-BTC

So sánh Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 66/2010/TT-BTC

So sánh Nghị định số 20/2017/NĐ-CP  và Thông tư 66/2010/TT-BTC

Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định 20 này sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2017 với nhiều quy định mới, quy định chi tiết và chặt chẽ hơn. Những quy định tại Nghị định 20 được hiểu sẽ thay thế cho Thông tư 66/2010/TT-BTC (“Thông tư 66”) do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/04/2010 Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

Nhìn chung, nội dung của Nghị định 20 đã cập nhật các hướng dẫn mới của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chương trình Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS). So với những quy định tại Thông tư 66, Nghị định số 20 có các thay đổi và khác biệt chính như sau: