Aanpassingen VVPR-bis regeling

Sociale actualiteiten in het kort

Marc  Verbeek
23-6-2022
Aanpassingen VVPR-bis regeling

Volgende topics komen aan bod: de wijzigingen aan het systeem van de thuiswerkvergoeding, de betaling van ecocheques en brutopremie, wat met de neutralisatiemaatregelen inzake sociale zekerheid in internationale context vanaf juli 2022.

Thuiswerkvergoeding

Werkgevers kunnen aan werknemers die telewerken een kostenvergoeding toekennen.

Deze kostenvergoeding kan enerzijds de vorm aannemen van een forfaitaire vergoeding in het kader van structureel telewerk. Anderzijds kan er aan de werknemers verbonden met een telewerkovereenkomst een vergoeding van 10% toegekend worden. Hierdoor kan 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op telewerk toegekend worden als kostenvergoeding aan telewerkers.

Beide kostenvergoedingssystemen ondergingen ingrijpende wijzigingen vanaf 1 juni 2022.

Forfaitaire vergoeding in kader van telewerk

Een werkgever kan aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen een forfaitaire kantoorvergoeding van maximum 140,15 EUR per maand toekennen (van 1 april 2022 tem 31 mei 137,40 EUR/maand), zowel voor deeltijdse als voor voltijdse werknemers. Onder structureel en regelmatig wordt verstaan het equivalent van 1 werkdag per week zowel voor de deeltijdse als voor voltijdse werknemers. Dit kan op maandbasis op verschillende manieren georganiseerd worden (zonder proratisering):

  • 1 kalenderdag / week
  • 2 halve werkdagen / week
  • 2 uur/dag in 5-dagenweek
  • 1 week / maand.

Het bedrag van 140,15 EUR is een maximumbedrag. Er mag dus ook een kleiner bedrag toegekend worden, maar het is niet verplicht het bedrag te proratiseren bij deeltijdse prestaties.

Daarnaast kunnen er nog extra vergoedingen gegeven worden voor mensen die thuiswerken:

  • maximum 20,00 EUR/maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement

    EN

  • maximum 20,00 EUR/maand voor het professioneel gebruik van de privécomputer met randapparatuur;

OF

  • maximum 10,00 EUR/maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer (5,00 EUR/maand per item gedurende maximaal 3 jaar).

 

10%-regel voor telewerkers

Als alternatief op het voorgaande systeem van forfaitaire vergoedingen in het kader van telewerk, kon een werkgever ook voorzien in de terugbetaling van gemaakte kosten voor het telewerken.

Deze vergoeding bedraagt hoogstens 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op het telewerk.

Deze vergoedingsregeling dooft uit vanaf 1 juni 2022. Hierdoor kan men vanaf juli 2022 niet meer in het systeem stappen.

Er is wel een overgangsmaatregel voorzien voor werknemers die reeds in dit systeem zaten vóór 1 juni 2022. Zij kunnen verder gebruik maken van deze regeling op voorwaarde dat er niets gewijzigd wordt aan de overeenkomst.

Wat kan Crowe voor u doen?

Maakt u al gebruik van deze thuiswerkvergoeding en wilt u dat wij het verhoogde bedrag toepassen? Gelieve ons een seintje te geven.

Maakt u nog geen gebruik van deze vergoeding en zou u deze graag toekennen aan uw werknemer(s)? Aarzel niet om ons te contacteren.

Wenst u graag een policy op te maken over telewerk in uw organisatie of heeft u andere vragen waarmee wij kunnen helpen? Wij staan altijd klaar om te helpen.

Ecocheques en brutopremie

Elk jaar in de maand juni dienen bedrijven in paritair comité 200 voor hun werknemers ecocheques en een brutopremie te voorzien.

Ecocheques

Ecocheques bestaan sinds 2009 en is een initiatief van de overheid om zowel de werknemers een belastingvrij voordeel te geven alsook hen de mogelijkheid te geven ecologische en milieuvriendelijke producten aan te kopen.

Elke voltijdse werknemer heeft recht op ecocheques ter waarde van 250 euro voor de referteperiode van 1 juni 2021 t.e.m. 31 mei 2022. Deeltijdse werknemers of werknemers die niet de ganse referteperiode gewerkt hebben, hebben recht op een geprorateerd bedrag. Werknemers die intussen het bedrijf hebben verlaten, hebben ook recht op ecocheques in overeenstemming met het aantal gewerkte uren/dagen tijdens de referteperiode.

Voor onze payroll klanten zorgen wij voor de berekening en de bestelling van de ecocheques. Indien nodig, kunnen we uw bedrijf ook aansluiten bij een leverancier.

Gelieve te noteren dat de ecocheques in elektronische vorm zullen aangeboden worden. Het is aan de werknemer om deze kaart goed te bewaren aangezien het nieuwe bedrag jaarlijks op deze elektronische kaart zal worden gestort.

De ecocheques zullen opgeladen worden op de kaart van de werknemer na verwerking van de payroll en na de betaling van de factuur van de provider.

Brutopremie

De brutopremie bestaat sinds juni 2016 ter verhoging van de koopkracht. Elke voltijdse werknemer heeft recht op een brutopremie ter waarde van 277,22 euro (geïndexeerd bedrag voor 2022). De betaling van de premie zal gebeuren samen met het loon in juni.

Als uw organisatie tijdelijke werkloosheid heeft aangevraagd omwille van corona zal dit niet automatisch gelijkgesteld worden in de berekening. U kan als werkgever echter beslissen dit toch gelijk te stellen.

Tot slot kunnen we u ook informeren dat u als bedrijf ook steeds kan onderzoeken om de ecocheques en brutopremie toe te kennen onder de vorm van een gelijkgesteld voordeel.

Wat kan Crowe voor u doen?

Wenst u meer advies over de ecocheques en brutopremie in uw sector? Aarzel dan zeker niet om ons hiervoor te contacteren.

Neutralisatiemaatregelen sociale zekerheid in internationale context

Om de coronabesmettingen te beperken, werd thuiswerk al snel aangeraden en zelfs voor bepaalde periodes verplicht. Het plotse thuiswerken had in sommige internationale tewerkstellingssituaties tot gevolg dat er opeens in een ander land een payroll moest worden opgestart omwille van een verschuiving van de verplichting tot betaling van loonbelasting en/of een verschuiving van het toepasselijk sociaal zekerheidssysteem.

Om dit te voorkomen werden er verschillende afspraken gemaakt.

Zo heeft de Europese Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de Sociale Zekerheidssystemen gezien de aanhoudende Covid-19 pandemie neutralisatiemaatregelen inzake sociale zekerheid ingevoerd tot 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 zullen de coördinerende regels van de Europese verordening 883/2004 weer gelden.

Echter, tijdens de afgelopen Administratieve commissie (13-14 juni) is een akkoord bereikt om een overgangsperiode in te stellen voor grensarbeiders die telewerken vanuit hun woonplaats. In principe zouden deze, bij telewerk van meer dan 25% van hun arbeidstijd, onderworpen worden aan de sociale zekerheid van hun werkland vanaf 1 juli (einde van de COVID-19 neutralisatieperiode). 

Deze overgangsperiode (tot 31 december 2022) moet de betrokken administraties, werkgevers, werknemers en zelfstandigen in staat stellen om zich aan te passen aan de gewijzigde arbeidspatronen. Deze overgangsperiode zal dezelfde effecten inzake toepasselijke wetgeving hebben als de maatregelen tijdens de COVID-19 pandemie.

Indien u verdere vragen heeft in dit verband, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

 

 

Marc Verbeek
Marc  Verbeek
Partner Tax
Crowe Spark