TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA THÔNG TƯ 200 VÀ THÔNG TƯ 133

TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA THÔNG TƯ 200 VÀ THÔNG TƯ 133

26/11/2018
TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA THÔNG TƯ 200 VÀ THÔNG TƯ 133

  • Thông tư 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: thông tư này thay thế chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.
  • Thông tư 53/2016/TT-BTC (“Thông tư 53”) Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 200/2014/tt-btc ngày 22/12/2014 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
  • Thông tư 133/2016/TT-BTC (“Thông tư 133”) hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: thông tư này thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC.