Thuế nhà thầu đối với thu nhập từ bản quyền

05/08/2019

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 903/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu đối với thu nhập từ bản quyền. Theo đó, quý khách hàng cần lưu ý:

Nếu khoản thu nhập mà các công ty sở hữu bản quyền ở nước ngoài nhận được là phát sinh tại Nước ngoài thì các công ty sở hữu bản quyền ở nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Nếu khoản thu nhập mà các công ty sở hữu bản quyền ở nước ngoài nhận được là phát sinh tại Việt Nam thì các công ty sở hữu bản quyền ở nước ngoài thuộc đối tượng của Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Cơ quan thuế khi thanh tra sẽ thực hiện kiểm tra cụ thể hợp đồng, hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán để xác định nơi phát sinh thu nhập nhằm xác định nghĩa vụ thuế.