Giảm thuế TNCN khi đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

10/12/2019

Ngày 21 tháng 10 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4245/TCT-DNNCN hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó,

Trường hợp cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo, các chi phí thực tế phát sinh trong năm tính thuế về khám chữa bệnh, mua và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sỹ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì được xét giảm thuế TNCN tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Quý khách hàng lưu ý Danh mục bệnh hiểm nghèo để xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được giảm thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18 tháng 5 năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành tại đây.