Những điểm mới trong Luật quản lý Thuế 2019

07/11/2019

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Quốc hội đã thông qua Luật quản lý thuế 38/2019/QH14, quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Sau đây là bảng tóm tắt một vài điểm thay đổi quan trọng của luật quản lý thuế 38/2019/QH14.