Lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính cho DN bị ảnh hưởng dịch Covid –19

18/03/2020

Dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp và có ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp trên cả nước, trong đó tác động đến cả việc chuẩn bị báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với doanh nghiệp.

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Cục quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ tài chính đã đưa ra công văn số 157 /QLKT-DN hướng dẫn đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, khiến doanh nghiệp không kịp nộp và công khai báo cáo tài chính theo quy định. Theo đó, trong trường hợp này, doanh nghiệp cần có văn bản gửi Bộ tài chính nêu rõ bằng chứng ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới việc nộp và công bố thông tin. Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp.
Đối với các công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cũng đã ban hành công văn số 1265/UBCK-GSĐC ngày 02 tháng 02 năm 2020, theo đó hướng dẫn trong trường hợp bất khả kháng, các công ty đại chúng phải công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin, nêu rõ lý do và báo cáo với UBCKNN và Sở giao dịch. Sau khi khắc phục tình trạng bất khả kháng cần công bố đầy đủ các thông tin theo quy định.