Hướng dẫn áp dụng APA với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Hướng dẫn áp dụng APA với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

04/08/2021
Hướng dẫn áp dụng APA với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Tải Thông tư

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó các giao dịch được đề nghị áp dụng APA là các giao dịch liên kết được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP:

  • Các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
  • Các giao dịch vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác;
  • Các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình; và
  • Thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết.

Ngoại trừ: các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Bên cạnh đó, giao dịch phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  • Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA.
  • Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có cơ sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, dựa trên các thông tin, dữ liệu tuân thủ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 42 Luật Quản lý thuế.
  • Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế.
  • Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế.

Thông tư 45/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/08/2021 và thay thế Thông tư 201/2013/TT-BTC.

Thông tin về nguyên tắc áp dụng, hồ sơ, quy trình áp dụng cũng như quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc áp dụng APA sẽ được Crowe Vietnam cập nhật tới quý khách hàng trong các bản tin tiếp theo.