Hướng dẫn xuất hóa đơn khi giải thể chi nhánh

Hướng dẫn xuất hóa đơn khi giải thể chi nhánh

16/06/2020
Hướng dẫn xuất hóa đơn khi giải thể chi nhánh

Tải công văn

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh ban hành công văn số 2952/CT-TTHT hướng dẫn xuất hóa đơn khi giải thể Chi nhánh. Theo đó,

Trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, khi giải thể, đánh giá lại tài sản để điều chuyển nội bộ thì Chi nhánh phải thực hiện lập hóa đơn GTGT theo giá đã thẩm định (đánh giá lại) và kê khai nộp thuế theo quy định.