Hướng dẫn đối với chi phí cách ly và phòng chống dịch Covid 19 cho chuyên gia người nước ngoài

Hướng dẫn đối với chi phí cách ly và phòng chống dịch Covid-19 cho chuyên gia người nước ngoài

24/02/2021
Hướng dẫn đối với chi phí cách ly và phòng chống dịch Covid 19 cho chuyên gia người nước ngoài
Tải công văn

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 5032/TCT-CS về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) và thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”).

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, đối với các chi phí phát sinh cho chuyên gia người nước ngoài nhằm phòng chống dịch Covid 19 như chi phí cách ly tai khách sạn, chi phí mua vé máy bay, chi phí xét nghiệm Covid 19, nếu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp (Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 96/2015/TT-BTC) và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán, sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Mặt khác, về mặt thuế TNCN, trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản chi này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động.

Có sự khác biệt trong hướng dẫn của Tổng cục Thuế về thuế TNCN đối với các chi phí phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài so với hướng dẫn của cục thuế địa phương trước đây. Theo đó, doanh nghiệp cần thận trọng trong việc thực hiện quyết toán thuế TNCN cho chuyên gia người nước ngoài theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Thuế.