Điểm khác nhau giữa Thông tư 48/2019/TT-BTC và Thông tư 228/2009/TT-BTC

24/09/2019

Vào ngày 08 tháng 8 năm 2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC, hướng dẫn về việc trích lập và các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và áp dụng cho năm tài chính 2019, bãi bỏ thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009, Thông tư 34/2011/TT-BTC, Thông tư 89/2013/TT-BTC.

Quý khách vui lòng xem Bảng tóm tắt một các điểm khác nhau giữa Thông tư 48/2019 và Thông tư 228/2009 trong Tài liệu chi tiết