Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động sau ngày Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực

14/06/2019

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cục quan hệ lao động và tiền lương ban hành công văn số 113/QHLĐTL-CSLĐ về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt sau ngày Nghị định số 148/2018/NĐ-CP, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: trường hợp hợp đồng lao động được giao kết và có hiệu lực trước ngày 01/5/2013 thì nội dung của hợp đồng lao động bao gồm cả nội dung thỏa thuận về thử việc, vì vậy khi hợp đồng lao động chấm dứt sau ngày Nghị định số 148/2018/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực (ngày 15/12/2018) thì thời gian làm việc thực tế của người lao động cho người sử dụng lao động làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm bao gồm cả thời gian thử việc trong hợp đồng lao động.