Chi phí đối với người lao động nước ngoài không được cấp giấy phép lao động

10/04/2019

Ngày 15 tháng 2 năm 2019, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 6351/CT-TTHT hướng dẫn chi phí đối với lao động nước ngoài không được cấp giấy phép lao động. Theo đó,

Các khoản chi đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC) và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và được khấu trừ GTGT đầu vào tương ứng.

Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động thì chưa đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và chưa có đủ cơ sở khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nêu trên.