Hạch toán chi phí phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hạch toán chi phí phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

01/10/2021
Hạch toán chi phí phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Tải công văn

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài Chính ban hành công văn số 10385/BTC-QLKT hướng dẫn về việc hạch toán chi phí phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trong thời gian ngừng hoạt động do dịch Covid-19, công ty hạch toán các khoản chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất vào Tài khoản 811 – Chi phí khác. Bên cạnh đó, công ty phải thuyết minh việc hạch toán này trên Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Việc xác định nghĩa vụ thuế về các chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thực hiện theo pháp luật thuế.