08 công việc Nhân sự, Kế toán cần làm trong tháng 03/2019

20/02/2019

Trong tháng 03/2019, những người làm công tác Nhân sự, Kế toán cần làm 08 công việc quan trọng sau đây:

  1. Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2018
  2. Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018
  3. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2019 (nếu có)
  4. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 02/2019
  5. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2019
  6. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019
  7. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 03/2019
  8. Trích nộp Kinh phí Công đoàn của tháng 3/2019