IAS 37- Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng; IAS 38- Tài sản cố định vô hình; và những khác biệt cơ bản so với VAS

Webinar - Hội thảo thuộc lộ trình cập nhật IFRS

Địa điểm:
Thời gian:

26/08/2020 9:00 AM

Thời gian:

26/08/2020 11:00 AM

Chủ đề: Kế Toán

Trước IAS 37, hầu như không có quy định về việc khi nào cần phải ghi nhận môt khoản dự phòng. Kết quả là, nhiều doanh nghiệp ghi nhận và công bố khoản dự phòng chỉ nhằm mục đích che giấu lợi nhuận và chỉ ra kết quả khả quan hơn. Vì vậy, IAS 37 phác thảo các nguyên tắc kế toán các khoản dự phòng và chi phí dự phòng, do đó làm giảm nguy cơ áp dụng "kế toán sáng tạo".

Chuẩn mực kế toán IAS 38 cung cấp, hướng dẫn giải quyết những vấn đề về tài sản vô hình. Ví dụ: chúng ta sẽ ghi nhận một khoản chi là tài sản vô hình hay hạch toán như một khoản chi phí? Khi đó, chúng ta sẽ vốn hóa khoản chi phí này hay ghi nhận nó như là chi phí phát sinh trong kỳ? Làm thế nào để đánh giá được giá trị tài sản vô hình? Những gì thì được tính vào giá gốc của tài sản đó? Một số hoạt động như nghiên cứu và phát triển (R&D) được thực hiện có thể tạo ra một số tài sản hữu hình. Khi đó chúng ta sẽ ghi nhận thế nào với các chi phí này?

Tham gia hội thảo chúng ta hiểu rõ hơn một số vấn đề sau:

  • Giúp Anh/Chị phân biệt viêc ghi nhận các khoản nợ phải trả, các khoản dự phòng và các khoản nợ tiềm tàng
  • Giúp Anh/Chị hiểu được khi nào cần ghi nhận hay không ghi nhận một khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng
  • Giúp Anh/Chị nắm vững nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị của Tài sản vô hình theo quy định của IFRS
  • Giúp Anh/Chị nắm được các khác biệt cơ bản của IAS 37 và VAS 18, IAS 38 và VAS 04
  • Hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các vướng mắc/khó khăn trong quá trình áp dụng IAS 37 và IAS 38

Đăng ký tại đây


Nguyen Thi Phuong Dung
13 năm trong ngành kiểm toán - các lĩnh vực kiểm toán gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ (logistics, IT, quảng cáo…), bất động sản, thực phẩm & thức uống và các tổ chức phi lợi nhuận.
+ Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
+ Chứng chỉ tư vấn thuế Việt Nam (CTA Việt Nam).
Nguyen Thi Phuong Dung
Nguyễn Thị Phương Dung
Senior Manager 
Nhu Ha
10 năm trong ngành kiểm toán - các lĩnh vực kiểm toán gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ (logistics, IT, quảng cáo…), bất động sản, thực phẩm & thức uống.
+ Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
+ Chứng chỉ tư vấn thuế Việt Nam (CTA Việt Nam).
Nhu Ha
Hà Ngọc Như
Assistant Manager