Cập nhật quy định về Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam

Webinar - Hội thảo trực tuyến

Địa điểm:
Thời gian:

13/08/2020 9:00 AM

Thời gian:

13/08/2020 11:00 AM

Chủ đề: Kiểm toán nội bộ

Theo nghị định 05/NĐ-CP, đến cuối tháng 3/2021 các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ (KTNB) phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác KTNB. Do đó các doanh nghiệp cần lên kế hoạch triển khai công tác KTNB cũng như cập nhật các quy định hiện hành và lộ trình ban hành các văn bản hướng dẫn KTNB (hệ thống Chuẩn mực KTNB, Nguyên tắc đạo đức, quy chế mẫu).

Tham gia hội thảo chúng ta hiểu rõ hơn một số vấn đề sau:

  • Quy định thời điểm phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác KTNB;
  • Vai trò và chức năng của KTNB trong doanh nghiệp.
  • Nội dung cơ bản hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam (theo bản dự thảo).

Đăng ký tại đây

Trần Tấn Phát
Thông tin diễn giả: 

+ Hơn 14 năm trong ngành kiểm toán - các lĩnh vực kiểm toán gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thực phẩm và thức uống;
+ Hiện là hội viên của Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh quốc (ACCA), và hội viên của Hiệp hội Kiểm toán Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội tư vấn thuế (VTCA).

Trần Tấn Phát
Trần Tấn Phát
Audit Director | ACCA, CIA, CPA VN, CTA
Phan Thị Thanh Thủy
Thông tin diễn giả:
+ Hơn 10 năm trong ngành kiểm toán - các lĩnh vực kiểm toán gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thực phẩm và thức uống.
+ Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA VN);
+ Chứng chỉ tư vấn thuế Việt Nam (CTA VN).
Phan Thị Thanh Thủy
Phan Thị Thanh Thủy
Audit Manager | CPA (VN), CTA (VN)