thue khac

Sổ tay thuế khác

08/11/2018
thue khac

I.  Giao dịch liên kết

 1. Xác định giao dịch liên kết và các bên có quan hệ liên kết
 2. Trách nhiệm của DN có giao dịch liên kết
 3. Quy định chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN trong một số trường hợp cụ thể đối với DN có giao dịch liên kết đặc thù

II. Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 1. Đối tượng nộp thuế
 2. Xác định thuế TTĐB
 3. Kê khai thuế TTĐB

III. Thuế bảo vệ môi trường

 1. Đối tượng nộp thuế
 2. Căn cứ xác định thuế BVMT
 3. Kê khai, nộp thuế BVMT

IV.  Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 1. Đối tượng nộp thuế
 2. Căn cứ xác định thuế xuất nhập khẩu
 3. Kê khai, nộp thuế XNK

V.  Thuế tài nguyên

 1. Đối tượng nộp thuế
 2. Căn cứ xác định thuế tài nguyên
 3. Kê khai, nộp thuế

VI. Lệ phí môn bài

 1. Đối tượng nộp lệ phí môn bài
 2. Mức thu lệ phí môn bài
 3. Khai, nộp lệ phí môn bài