so tay thue 2018

Sổ tay thuế 2018 – Phiên bản đầy đủ

09/11/2018
so tay thue 2018

Phần A. Hệ thống Thuế Việt Nam

 1. Thuế thu nhập cá nhân
 2. Thuế giá trị gia tăng
 3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 4. Thuế nhà thầu nước ngoài
 5. Giao dịch liên kết
 6. Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
 7. Thuế bảo vệ môi trường
 8. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
 9. Thuế tài nguyên
 10. Lệ phí môn bài

Phần B. Quản lý thuế

 1. Quản lý thuế
 2. Kiểm tra và thanh tra thuế
 3. Xử lý vi phạm về thuế

Phụ lục 1- Đối tượng không chịu thuế GTGT

Phụ lục 2- Đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 0%

Phụ lục 4- Chi phí không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN

Phụ lục 5- Đối tượng chịu thuế TTĐ

Phụ lục 6- Đối tượng không chịu thuế TTĐB