thuế

Văn bản pháp luật kiểm toán báo cáo tài chính

25/02/2019
thuế

Ebook tổng hợp nhiều văn bản pháp lý đến ngày 15/12/2018, gồm 3 phần:

Phần 1: Các văn bản pháp luật bằng tiếng Việt được hệ thống theo 09 chủ đề sau:

 • Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030
 • Kế toán
 • Kiểm toán
 • Thuế
 • Chứng khoán
 • Quản lý sử dụng vốn Nhà nước
 • Kinh doanh bảo hiểm
 • Chi phí, tài chính
 • Các luật và quy định khác (như luật lao động, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật dân sự, luật thương mại, …)

Phần 2: Các tài liệu do VACPA ban hành như chương trình kiểm toán mẫu, hồ sơ kiểm toán mẫu, Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu,

Phần 3: Các văn bản bằng tiếng Anh

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Chuẩn mực kế toán quốc tế
 • Luật kiểm toán độc lập
 • Luật kế toán
 • Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
 • Chuẩn mực kiểm toán quốc tế
 • Luật lao động