Thue gia tri gia tang

Sổ tay thuế Giá trị gia tăng

2018-11-08
Thue gia tri gia tang

1. Đối tượng nộp thuế và các đối tượng liên quan

2. Căn cứ tính thuế GTGT

2.1. Công thức xác định thuế GTGT

2.2. Giá tính thuế

2.3. Thuế suất GTGT

3. Phương pháp tính thuế GTGT

3.1. Phương pháp khấu trừ thuế           

3.2. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

4. Kê khai, nộp thuế và hoàn thuế GTGT

4.1. Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế

4.2. Kê khai và nộp thuế GTGT

4.3. Hoàn thuế GTGT