Những lưu ý khi xác định các bên liên kết theo Thông tư 66/2010/TT-BTC về chuyển giá

Những lưu ý khi xác định các bên liên kết theo Thông tư 66/2010/TT-BTC về chuyển giá

Những lưu ý khi xác định các bên liên kết theo Thông tư 66/2010/TT-BTC về chuyển giá

Khi kê khai thông tin giao dịch với các bên liên kết theo Mẫu 03-7/TNDN (Mẫu GCN-01/QLT trước đây) nộp kèm Tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm, nhiều công ty hiện nay đang có xu hướng hiểu các bên liên kết được kê khai trong mẫu này, vốn được quy định bởi Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính (“TT 66”) là giống với các bên liên quan được trình bày trên Báo cáo Tài chính theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 26. Tuy nhiên cách hiểu như vậy đang không đúng dẫn đến việc kê khai các thông tin giao dịch liên kết theo TT 66 không còn được chính xác và dẫn đến các rủi ro khi bị thanh tra thuế.

Có thể nói, khi xác định các bên liên kết, ngoại trừ một số trường hợp tương đối giống nhau giữa kế toán và TT 66 liên quan đến yếu tố quyền kiểm soát, thì TT 66 còn mở rộng nhiều trường hợp hơn so với kế toán, cụ thể như sau:

  • Nắm giữ ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu (“VĐTCSH”) của doanh nghiệp (“DN”) kia;
  • Cả 02 DN đều có ít nhất 20% VĐTCSH của một bên thứ ba hoặc do một bên thứ ba nắm giữ;
  • Là cổ đông lớn nhất và nắm giữ ít nhất 10% VĐTCSH của DN kia;
  • Bảo lãnh hoặc cho một DN khác vay vốn ít nhất bằng 20% VĐTCSH của DN đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của DN đi vay;
  • 02 DN có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;
  • Sử dụng tài sản vô hình hoặc quyền sở hữu trí tuệ của DN khác chiếm trên 50% giá vốn/ giá thành sản phẩm;
  • Cung cấp trên 50% tổng giá trị nguyên vật liệu, vật tư hoặc sản phẩm đầu vào để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm đầu ra của DN kia;
  • Kiểm soát trên 50% sản lượng sản phẩm tiêu thụ của DN kia;
  • Có thỏa thuận hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.

Chúng tôi khuyến nghị Quý Doanh nghiệp rà soát lại các trường hợp trên để bảo đảm tờ khai của mình không bị bỏ sót bên liên kết theo yêu cầu của TT 66. Nếu sai sót trường hợp nào thì cần phải kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra chuyển giá tại Quý Doanh nghiệp.