Oddelenie auditu

Juraj Kmec

Audit Manager, Director
Crowe Advartis Assurance s.r.o.
Juraj Kmec je certifikovaný štatutárny audítor, vedúci audítorského tímu spoločnosti Crowe Advartis Assurance, s viac ako 15-ročnou praxou ako certifikovaným audítorom a viac ako dvadsaťročnou praxou ako daňový poradca. Medzi jeho hlavné služby patrí audit ročných a konsolidovaných účtovných závierok národných a medzinárodných korporácií pripravených v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA), audit skupinových reportovacích balíčkov medzinárodných korporácií v súlade so skupinovými výkazovými pokynmi, príprava skupinových reportovacích balíkov a súvisiace služby (forenzné vyšetrovania, finančná analýza, finančné poradenstvo a iné).