Elron liiketoiminta

Elron: liiketoiminta-alueet

Elron Oy:n liiketoiminta-alue kattaa koko energiasektorin arvoketjun energian tuotannosta sen jakeluun.

Liiketoiminta-alueet

Energian- ja lämmöntuotanto

Elron on kokenut kumppani kaikissa energian- ja lämmöntuotantoon liittyvissä projekteissa ja liiketoimintakehityksissä.
Referenssimme kattavat eri tyyppiset polttoaineet ja teknologiat. Elronilla on projektikehityskokemusta hyvin monenlaisista hankerakenteista: IPP, BOT, sale&lease back, uusrakennuskohteet, laajennusinvestoinnit, perusparannushankkeet, uudelleen rahoitukset, divestoinnit ja akvisitiot. Asiakkaan valinnan mukaan me kannamme vastuun hankkeen kehityksestä rahoituspäätöksiin ja toteutusvaiheeseen asti tai avustamme valituilla osa-alueilla. Palveluumme kuuluvat myös arvon määritykset, due diligence -tarkastukset ja hankeselvitykset – asioita, joita hankkeita rahoittavat pankit ja instituutiot tarvitsevat päätöksiään varten.

Siirto ja jakelu

Elronilla on asiantuntemusta energian siirron regulaatiosta. Verkkoliiketoiminnan monopolistisen luonteen vuoksi useissa maissa säännellään toimijoiden pääoman tuottoa ja/tai tariffeja. Elron on ollut mukana lukuisissa projekteissa, jotka liittyvät sähkön, lämmön tai kaasun jakelun regulaatioon. Olemme neuvonantaja tariffirakenteisiin ja -tasoihin liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi kaukolämpö- ja vesilaitosliiketoiminnassa. 

Kierrätys ja uusiutuva energia

Kierrätyspolttoaineet ja biopolttoaineet ovat pitkään olleet kaupallisesti kannattavia ratkaisuja energian tuotannossa. Elron on ollut lukuisissa projekteissa kehittämässä bio- tai kierrätyspolttoainesiin perustuvia voimalaprojekteja.  Tuulivoima on nousemassa kaupallisesti kannattavaksi energialähteeksi vaihtoehtojen joukkoon ilman julkista tukea. Näemme samankaltaisen kehityksen aurinkovoiman osalta. Elron on jo vuosia ollut kehittämässä näihin tuotantomuotoihin perustuvia hankkeita. 

Palvelumme kattavat hankekehityksen, hankeselvitykset, due diligence -tarkastukset, arvonmääritykset, yrityskaupat ja näihin liittyvän rahoitusneuvonnan.

Teollisuuden voimantuotanto

Teollisuusyritykset ovat vuosikymmeniä hyödyntäneet yhdistettyä sähkön ja höyryntuotantoa energian hankinnassaan. Elron on neuvonut monia asiakaita näiden investointien kehittämisessä - usein hakemalla mukaan energiayhtiöpartnerin ja kehittämällä paitsi lisää tuotantokapasiteettia myös uudenlaisen kaupallisen rakenteen hankkeelle. Tuloksena on parantunut kannattavuus ja tehokkuus.

Rahoituslaitokset

Rahoittajat, pankit, rahastot ja insituutiot, jotka rahoittavat energia- ja infrastruktuurihankkeita tarvitsevat päätöstensä ja riskien hallinnan tueksi perusteellisia analyysejä, selvityksiä ja skenaariota rahoituskohteistaan.  Elron auttaa rahoittajia energia-alan alan syvän osaamisensa myötä laatimalla hankeselvityksiä, due diligence -raportteja sekä tekemällä arvonmäärityksiä ja neuvomalla riskien ja rahoituksen rakenteen optimoinnissa.

PPP - Julkisten hankkeiden yksityisrahoituksen elinkaarimalli

Perinteisesti julkinen sektori on rahoittanut infrastruktuuriin liittyviä hankkeita - teitä, rautateitä, vesi- ja viemäriverkkoa, vedenpuhdistamoita ja kaukolämpöverkkoja - suoraan julkisen sektorin velalla tai budjettimäärärahoin. Monesti kilpailukyinen ja verorasitusta tai julkista velkaantumista vähentävä vaihtoehto on yhteishanke yksityisen sektorin kanssa. Elron neuvoo asiakkaita kaikissa PPP-mallin hankkeiden rahoituskysymyksissä. Olemme yhdessä muiden olennaisten markkinatoimijoiden kanssa kehittäneet kansallisen elinkaarimallin.