Aanpassingen VVPR-bis regeling

Aanpassing statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

23-6-2022
Aanpassingen VVPR-bis regeling

Zoals u allicht weet, trad op 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) in werking. Met deze modernisering van het regelgevend kader voor vennootschappen, werd gestreefd naar een flexibilisering en een vereenvoudiging van het Belgische vennootschapsrecht

Concreet betekent de wijziging van het WVV dat aandeelhouders en oprichters van vennootschappen sinds 1 mei 2019 een zeer grote vrijheid hebben om de afspraken en regels in de vennootschap te bepalen. Ook werd het aantal vennootschapsvormen drastisch teruggebracht. Dit betekent dat een deel van de ‘oude’ vennootschapsvormen verdwijnen en/of omgevormd moeten worden naar één van de vennootschapsvormen onder het nieuwe WVV.  Weet ook dat de dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht intussen reeds van toepassing zijn sedert 1 januari 2020!

Mogelijke opportuniteiten 

U kan er steeds voor opteren om louter de minimale omvormingsverrichtingen te laten doorvoeren aan uw bestaande vennootschap.  Echter, sinds de wetswijziging is een Belgische vennootschap meer dan ooit een product ‘op maat’ en kan een vennootschap op uw (professionele en private) noden afgestemd worden. Zo kunnen verschillende soorten aandelen gecreëerd worden, kunnen verschillende stemrechten of winstrechten toegekend worden aan verschillende categorieën van aandelen/aandeelhouders, is er meer vrijheid om de overdracht van aandelen te moduleren, bestaat een uitgebreidere mogelijkheid tot het uitkeren van interim dividenden, is er meer ruimte voor familiale ondernemingen om in te spelen op familiale wensen en noden, enz. 

Actie te ondernemen!

Vennootschappen opgericht vóór 1 mei 2019 zullen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten moeten aangepast hebben om deze om te vormen conform het nieuwe WVV en in bepaalde gevallen zullen ook de aandeelhoudersovereenkomsten en de management- en bestuurdersovereenkomsten aangepast moeten worden.

Vennootschappen die na 31 december 2023 nog steeds niets hebben ondernomen, worden van rechtswege omgezet in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij de oude vorm. Door deze automatische omzetting (zonder statutenwijziging) kan u natuurlijk niet inspelen op de opportuniteiten van de nieuwe regels. Daarenboven, als u zich niet houdt aan de uiterlijke omzettingsdatum, kan u als bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die uit deze nalatigheid voortvloeit.

Het is dus zaak om de omvorming van uw vennootschap tijdig aan te pakken en de mogelijke opportuniteiten van de nieuwe regels tegen het licht te houden. De uiterlijke omzettingsdatum lijkt nog ver af maar is dat niet, gelet op het administratieve proces dat doorlopen moet worden in het kader van de omvorming (identificeren opportuniteiten, aanpassen statuten, notariële bekrachtiging (waar nodig)).

Conclusie  

Neem dus zo snel mogelijk actie teneinde tijdig klaar te zijn met de aanpassing. Wij assisteren u graag bij de omvorming van uw vennootschap naar het nieuwe WVV (waar nodig in samenwerking met onze of met uw notaris).  U kan hiervoor altijd contact opnemen met uw dossierbeheerder.